Privacyverklaring

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: het door IM training en coaching, handelend onder de naam Gelukkig Goed Genoeg, vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. Gelukkig Goed Genoeg: de handelsnaam waaronder IM training & coaching (eenmanszaak van L. A. (Ina) Mossink-van Brink werkt. Daar waar in dit document gesproken wordt over Gelukkig Goed Genoeg wordt ook verstaan: IM training & coaching.
 3. Website: de website van Gelukkig Goed Genoeg onder www.gelukkiggoedgenoeg.nl. en de website van IM training & coaching onder www.im-training.nl.
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Gelukkig Goed Genoeg verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met Gelukkig Goed Genoeg een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Gelukkig Goed Genoeg wordt verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

Gelukkig Goed Genoeg is de handelsnaam waaronder de eenmanszaak IM training & coaching werkt aan persoonlijke ontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van Gelukkig Goed Genoeg worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Gelukkig Goed Genoeg behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming

Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR. Voor alle partijen waar Gelukkig Goed Genoeg mee samenwerkt wordt een overeenkomst gesloten waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of analyses met betrekking tot bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, (leiderschaps) trainingen of bedrijfsinterne projecten;
 • het voldoen aan informatieverzoeken, rechtstreeks, telefonisch, schriftelijk, via mail of via social media van (potentiële) Opdrachtgevers en Cliënten;
 • het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren; • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Gelukkig Goed Genoeg; • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. De volgende persoonsgegevens kunnen door Gelukkig Goed Genoeg worden verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van de training;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde trainingsresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van de training;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die:
 • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
 • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
 • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Gelukkig Goed Genoeg zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
 • bij inkoop van trainingen die via derden geleverd worden.

Artikel 3. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Gelukkig Goed Genoeg steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald.

Medewerkers van Gelukkig Goed Genoeg zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of Avg / GDPR dienen te behandelen. Voor zover Gelukkig Goed Genoeg derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Gelukkig Goed Genoeg niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

Gelukkig Goed Genoeg slaat de gegevens op met wachtwoorden beveiligde computers en harde schijven. Er zijn voor de gegevensopslag geen externe partijen betrokken. Dit met uitzondering van de gegevens met betrekking tot de e-mail en website en de analyses en testen die wij uitvoeren t.b.v. de trainingen. Met deze partij(en) is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Gelukkig Goed Genoeg heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Gelukkig Goed Genoeg ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de Avg / GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform fiscale wetgeving, 84 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen Gelukkig Goed Genoeg

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Gelukkig Goed Genoeg uitsluitend verstrekt aan medewerkers van, en ingehuurde specialisten door Gelukkig Goed Genoeg die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

Gelukkig Goed Genoeg zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • a) de doorgifte geschiedt aan een door Gelukkig Goed Genoeg voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Gelukkig Goed Genoeg een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • b) doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 • c) doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen en / of
 • d) Gelukkig Goed Genoeg op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 8. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Gelukkig Goed Genoeg kan hij/zij Gelukkig Goed Genoeg een e-mail te sturen naar info@gelukkiggoedgenoeg.nl

Artikel 9. Cookies

Gelukkig Goed Genoeg maakt gebruik van cookies. Nadere uitleg over cookies kunt u hier vinden.

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

Gelukkig Goed Genoeg behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Gelukkig Goed Genoeg adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van mei 2018.

Uw gegevens worden door Gelukkig Goed Genoeg zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op. Dit kan schriftelijk: Gelukkig Goed Genoeg, Colmschaterstraatweg 86, 7429 AB Colmschate; via email:

info@gelukkiggoedgenoeg.nl of telefonisch op 06-31 954 656.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.